Con lừa khôn ngoan
Một con lừa đang vui vẻ ăn cỏ trên một ngọn đồi mà không hề hay biết rằng có một con sói đang rình nó. Khi con lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra con sói đang đứng nhìn mình.
Lucy: Bé Lucy
A young mother believed that it was very wrong to waste any food when there were so many hungry people in the world. One evening, she was giving her small daughter her tea before putting her to bed.
Xác định địa chỉ IP truy cập trang web trong lập trình asp .net
Để xác định IP Address truy cập đến web site sử dụng đoạn code sau: