Hàm lấy index của Tab đang active (JQuery)
Chia sẻ var selectedTab = $("#MyTab").tabs('option', 'active');
Hàm mở (active) 1 tab theo index (Jquery)
Chia sẻ $('#MyTab').tabs({ active: 2}); Khi gọi hàm này sẽ active tab có index là 2 (tab thứ 3)
Lệnh xóa dữ liệu của bảng và không ghi Logs trong MS SQL
Chia sẻ Khi dữ liệu của bảng lớn, nếu sử dụng lệnh xóa Delete from... thì log sẽ lưu thông tin làm tăng file log của CSDL. Để xóa dữ liệu mà không cần ghi log chúng ta sử dụng lệnh Truncate
Làm thế nào để đưa ra cảnh báo nhiều dòng?
Chia sẻ Cách để đưa ra cảnh báo nhiều dòng:
Làm thế nào để đưa ra số bằng chữ tiếng Việt mà không có phần thập phân?
Chia sẻ Cách đưa ra số bằng chữ tiếng Việt mà không có phần thập phân:
Làm thế nào để không hiển thị dòng dữ liệu đã đánh dấu xóa?
Chia sẻ Khi một dòng dữ liệu đã thực hiện đánh dấu xóa vẫn hiển thị, làm thế nào để mặc định không hiển thị, và có checkbox để check vào thì hiển thị toàn bộ dữ liệu đã đánh dấu xóa?
Làm thế nào để xóa dòng dữ liệu khỏi danh mục (không phải đánh dấu xóa)?
Chia sẻ Trong trường hợp muốn xóa dữ liệu mà không cần đánh dấu xóa để giữ lại thì làm thế nào?
Thiết đặt ngày mặc định khi tạo mới
Chia sẻ Để thiết đặt ngày mặc định cho một trường dữ liệu khi tạo mới sử dụng hàm sau.
Làm thế nào để tính số tiền theo công thức phần trăm phức tạp?
Chia sẻ Cách tính số tiền theo công thức phần trăm phức tạp?:
Làm thế nào để thông báo cho người sử dụng về giờ hiện tại khi xử lý thông tin?
Chia sẻ Cách thông báo cho người sử dụng về giờ hiện tại khi xử lý thông tin:
Làm thế nào để xuất/nhập excel vào Catalog?
Chia sẻ Cần thực hiện các bước cơ bản nào?
Làm thế nào khi xử lý đối tượng theo nhóm có thể thực thi chính sách “hoặc là tất cả, hoặc là không có gì”?
Chia sẻ Cách xử lý đối tượng theo nhóm có thể thực thi chính sách “hoặc là tất cả, hoặc là không có gì”:
So sánh hai ngày như thế nào?
Chia sẻ Cách So sánh hai ngày trong 1C:
Cách tính ngày tháng trong 1C?
Chia sẻ Để cộng ngày hiện tại thêm 5 ngày có thể sử dụng các lệnh sau trong 1C không?
Chỉnh sửa format font chữ toàn bộ các form như thế nào?
Chia sẻ Làm thế nào để có thể thay đổi được cỡ chữ của toàn bộ các form mà không cần chỉnh từng form một (chỉnh theo parent form)?
<12345...2122>