Các phương thức jQuery AJAX
Bạn đã thấy khái niệm của AJAX sử dụng jQuery. Bảng sau liệt kê tất cả phương thức jQuery AJAX mà bạn có thể sử dụng tùy theo yêu cầu của bạn:
STT Phương thức & Miêu tả
1 jQuery.ajax( options )

Tải một trang từ xa bởi sử dụng một HTTP Request

2 jQuery.ajaxSetup( options )

Setup các thiết lập global cho AJAX Request

3 jQuery.get( url, [data], [callback], [type] )

Tải một trang từ xa bởi sử dụng một HTTP GET Request

4 jQuery.getJSON( url, [data], [callback] )

Tải dữ liệu JSON bởi sử dụng một HTTP GET Request

5 jQuery.getScript( url, [callback] )

Tải và thực thi một JavaScript file bởi sử dụng một HTTP GET request.

6 jQuery.post( url, [data], [callback], [type] )

Tải một trang từ xa bởi sử dụng một HTTP POST request.

7 load( url, [data], [callback] )

Tải HTML từ một file từ xa và inject nó vào trong DOM.

8 serialize( )

Sắp xếp theo thứ tự một tập hợp các phần tử input vào trong một chuỗi dữ liệu

9 serializeArray( )

Xếp theo thứ tự tất cả Form và phần tử Form như phương thức .serialize() nhưng trả về một cấu trúc dữ liệu JSON để bạn làm việc với nó.

Mẹo marketing....
- Báo đây! Báo đây! Bí mật khủng khiếp đây! Một vụ lừa đảo trắng trợn...
Im lặng còn nguy hiểm hơn
Bà mẹ rầy la cô con gái: - Đêm qua sao mày tiếp thằng bạn trai khuya quá vậy?
Mẹ mày bảo chưa cần
- Bố ơi ngày xưa khi cầu hôn Mẹ bố có quỳ xuống không?...
Thế vẫn còn may
Một người đau khổ vì cái đầu hói của mình phàn nàn điều này với một người bạn, thì người bạn nói....
MS Word: Chuyển trang nhanh
Word đưa ra phương pháp nhanh để chuyển giữa các trang trong văn bản có nhiều trang....