Hàm lấy index của Tab đang active (JQuery)
Bài trước    Bài tiếp
var selectedTab = $("#MyTab").tabs('option', 'active');
Bài trước    Bài tiếp

Bài viết cùng danh mục