Hàm mở (active) 1 tab theo index (Jquery)
$('#MyTab').tabs({ active: 2}); Khi gọi hàm này sẽ active tab có index là 2 (tab thứ 3)