Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Cách loại bỏ những câu trả lời không đúng trong bài ngữ phápMột trong số hai bài thi ngữ pháp của TOEFL được cho dưới dạng một câu cho sẵn, còn để trống một phần và dưới đó là 4 câu để điền vào. Trong 4 câu chỉ có một câu đúng.
Để giải quyết được câu đúng phải theo lần lượt các bước sau:

1.    Kiểm tra các lỗi ngữ pháp cơ bản bao gồm
a)    Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ
b)    Cách sử dụng Adj và Adv
c)    Vị trí của các Adv theo thứ tự lần lượt:  chỉ phương thức hành động - địa điểm - thời gian - phương tiện hành động - tình huống hành động.
d)    Sự phối hợp giữa các thời động từ.
e)    Xem xét việc sử dụng hợp lý các đại từ trong câu.
f)    Cấu trúc câu song song.
2.    Loại bỏ những câu trả lời mang tính rườm rà:
a)    Loại bỏ câu trả lời bao gồm một thành ngữ dài, tuy không sai nhưng có một từ ngắn hơn để thay thế.
*Lưu ý:  Nhưng phải hết sức cẩn thận vì một số các Adj tận cùng băng đuôi ly không thể cấu tạo phó từ bằng đuôi ly.  Phó từ của những Adj này là in a Adj-ly + manner/way.
Ex:    He behaves me in a friendly way/ manner
*    Phải cẩn thận khi dùng fresh
v    in a fresh manner = một cách tươi.
Ex:    This food is only delicious when eaten in a fresh manner
v    freshly + PII = vừa mới
Ex:    freshly-picked fruit
= quả vừa mới hái
Ex:    freshly-laid eggs
= trứng gà vừa mới đẻ

b)    Phải loại bỏ những từ thừa trong câu thừa
Ex: Cause a result => thừa a result
3.    Phải chắc chắn rằng tất cả các từ trong câu được chọn đều phải phúc vụ cho nghĩa của bài, đặc biệt là các ngữ động từ.
4.    Phải loại bỏ những câu trả lời bao hàm tiếng lóng, không được phép dùng trong văn viết qui chuẩn
Ex:    A bunch of flowers.(Không được).