Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Câu lệnh truy vấn tạo số thứ tự các dòng trong MS Sql ServerĐể truy vấn dữ liệu trong CSDL ra bảng với cột đầu là cột STT có thể dùng câu truy vấn như sau:

select ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY TBL_STUDENT.ID) AS 'RowNumber', TBL_STUDENT.* from TBL_STUDENT