Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Đặc điểm của các hệ ren tiêu chuẩnCác loại ren được quy về hai hệ ren cơ bản trong đó mỗi hệ được chia làm hai loại ren như sau:

Hệ ren thứ nhất gồm có:
+ Ren quốc tế (ren hệ mét).
+ Ren modul.

Hệ ren thứ 2 gồm có:
+ Ren hệ Anh.
+ Ren Pitch.
Với hệ ren thứ nhất thì biên dạng ren là tam giác cân có góc ở đỉnh là 60 độ.
Với hệ ren thứ 2 thì biên dạng ren là hình thang cân có góc ở đỉnh là 55 độ.
Các thông số về bước ren của các loại ren trên như sau:
- Ren quốc tế: bước ren được cho là giá trị p. Đây là khoảng cách của hai điểm trên cùng 1 đường sinh của hai đường xoắn ốc kề nhau. Để dễ hình dung thì bạn có thể hiểu p là khoảng cách giữa hai đỉnh ren.
- Ren modul: đặc trưng bởi giá trị m = p/(pi). Với p là bước của ren và pi = 3,14
- Ren hệ anh: đặc trưng bởi giá trị n = 25,4/p. Với p là bước của ren. Giá trị này chính là số bước ren trong 1 inch.
- Ren Pitch đặc trưng bởi D = 25,4.(pi)/p

Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn các hệ ren, và thông số của các loại ren khác nhau, truy cập vào địa chỉ sau:
http://www.gewinde-normen.de/en/index.html