Hotkey cho Excel
Tổng hợp một số phím tắt hay dùng trong Excel.

Microsoft Excel Keyboard Keys.

General

Description

Shortcut Key

New file

Ctrl + N

Open file

Ctrl + O

Save file

Ctrl + S

Move between open workbooks

Ctrl + F6

Close file

Ctrl + F4

Save as

F12

Display the print menu

Ctrl + P

Select whole spreadsheet

Ctrl + A

Select column

Ctrl + Space

Select row

Shift + Space

Undo last action

Ctrl + Z

Redo last action

Ctrl + Y

Start a formula

Equals Sign (eg. SUM(A1+A2)

Exit Excel 97

Alt + F4

Navigating

Description

Shortcut Key

Move to next cell in row

Tab

Move to previous cell in row

Shift + Tab

Up one screen

Page Up

Down one screen

Page Down

Move to next worksheet

Ctrl + Page Down

Move to previous worksheet

Ctrl + Page Up

Go to first cell in data region

Ctrl + Home

Go to last cell in data region

Ctrl + End

Formatting Text In Worksheet

Description

Shortcut Key

Bold toggle for selection

Ctrl + B

Italic toggle for selection

Ctrl + I

Underline toggle for selection

Ctrl + U

Strikethrough for selection

Ctrl + 5

Change the font

Ctrl + Shift + F

Change the font size

Ctrl + Shift + P

Apply outline borders

Ctrl + Shift + 7

Remove all borders

Ctrl + Shift + Underline

Wrap text in same cell

Alt + Enter

Formatting Cells

Description

Shortcut Key

Format cells

Ctrl + 1

Select font

Ctrl + Shift + F

Select point size

Ctrl + Shift + P

Format as currency

Ctrl + Shift + 4

Format as general (to remove any formatting)

Ctrl + Shift + # (hash sign)

Format as percentage

Ctrl + Shift + 5

Format as number

Ctrl + Shift + 1

Editing/Deleting Text

Description

Shortcut Key

Delete one character to right

Delete

Delete one character to left

Backspace

Edit active cell

F2

Cancel cell entry

Escape Key

Highlighting Cells

Description

Shortcut Key

Select entire worksheet

Ctrl + A

Select entire row

Shift + Spacebar

Select entire column

Ctrl + Spacebar

Manual select

Hold Shift + with Left, Right, Up, Down Arrow Key

Copying and Moving Text

Description

Shortcut Key

Cut

Ctrl + X

Copy

Ctrl + C

Paste

Ctrl + V

Inserting Text Automatically

Description

Shortcut Key

Autosum a range of cells

Alt + Equals Sign

Insert the date

Ctrl + ; (semi-colon)

Insert the time

Ctrl + Shift + ; (semi-colon)

Insert columns/rows

Ctrl + Shift + + (plus sign)

Insert a new worksheet

Shift + F11

Misc

Description

Shortcut Key

Find text

Ctrl + F

Replace text dialog

Ctrl + H

Create a chart automatically on new sheet

F11

Edit a cell comment

Shift + F2

Main Jaws Keystrokes In Excel

Description

Shortcut Key

Say Version of Excel

Ctrl + Shift + V

Move to Next Sheet

Ctrl + Page Down

Move to Prior Sheet

Ctrl + Page Up

Go to a cell command

Ctrl + G

Collapse Selection To Active Cell

Shift + Backspace

Say Active Cell Coordinates

Insert + C

AutoSum

Alt + Equals

Formula Mode

Equals Sign

Insert Date In Current Cell

Ctrl + ; (semicolon)

Insert Time In Current Cell

Ctrl + Shift + ; (semicolon)

Current Column First Cell From Top

Alt + 1

Current Column Second Cell From Top

Alt + 2

Current Column Third Cell From Top

Alt + 3

Current Column Fourth Cell From Top

Alt + 4

Data Region Left

Ctrl + Left Arrow

Data Region Right

Ctrl + Right Arrow

Data Region Down

Ctrl + Down Arrow

Data Region Up

Ctrl + Up Arrow

Select Whole Data Region

Ctrl + Shift + 8

Say Formula

Ctrl + F2

Spell Check

F7

Report Gridline Status

Alt + Shift + g

Read Row Total

Insert + Delete

Read Column Total

Insert + Enter

Say Column Title

Alt + Shift + C

Say Row Title

Alt + Shift + R

Say Visible Range Coordinates

Alt + Shift + V

Cycle Through Controls in Dialog Box

Tab

Tab Backwards

Shift + Tab

List Cells With Comments

Ctrl + Shift + ' (apostrophe)

Row Second Cell From Left

Alt + Ctrl + 2

Row First Cell From Left

Alt + Ctrl + 1

Row Third Cell From Left

Alt + Ctrl + 3

Row Fourth Cell From Left

Alt + Ctrl + 4

Describe Cell Border

Alt + Shift + B

Read Cell Comment

Alt + Shift + ' (apostrophe)

Auto Filter

Ctrl + Shift + A

Read Cell Hyperlink

Alt + Shift + H

Close Office Assistant

Ctrl + Insert + F4

Set Monitor Cell One

Alt + Ctrl + Shift + 1

Set Monitor Cell Two

Alt + Ctrl + Shift + 2

Set Monitor Cell Three

Alt + Ctrl + Shift + 3

Set Monitor Cell Four

Alt + Ctrl + Shift + 4

Set Monitor Cell Five

Alt + Ctrl + Shift + 5

Set Monitor Cell Six

Alt + Ctrl + Shift + 6

Set Monitor Cell Seven

Alt + Ctrl + Shift + 7

Set Monitor Cell Eight

Alt + Ctrl + Shift + 8

Set Monitor Cell Nine

Alt + Ctrl + Shift + 9

Set Monitor Cell 10

Alt + Ctrl + Shift + 0

Read Monitor Cell One

Alt + Shift + 1

Read Monitor Cell Two

Alt + Shift + 2

Read Monitor Cell Three

Alt + Shift + 3

Read Monitor Cell Four

Alt + Shift + 4

Read Monitor Cell Five

Alt + Shift + 5

Read Monitor Cell Six

Alt + Shift + 6

Read Monitor Cell Seven

Alt + Shift + 7

Read Monitor Cell Eight

Alt + Shift + 8

Read Monitor Cell Nine

Alt + Shift + 9

Read Monitor Cell Ten

Alt + Shift + 0

List Visible Cells With Data

Ctrl + Shift + D

Lists Data In Current Column

Ctrl + Shift + C

List Data In Current Row

Ctrl + Shift + R

Select Hyperlink

Ctrl + Shift + H

Move To Worksheet Listbox

Ctrl + Shift + S

Move To Monitor Cell

Ctrl + Shift + M

Select Worksheet Objects

Ctrl + Shift + O

List Cells At Page Breaks

Ctrl + Shift + B

Options Listbox

Insert + V

 

Bài viết cùng danh mục

Cách tạo list combo box để chọn từ một Sheet khác trong Excel
Bình thường khi tạo list cho phép chọn dạng Combobox trong Excel không tạo được các mục chọn từ một Sheet khác bằng cách chọn tên Sheet rồi chọn range. Để tạo list như vậy từ các Sheet khác có thể làm như sau.
Stored Procedures là gì, cách viết và sử dụng Stored Procedures?
Trong những bài học trước đây khi dùng Query Analyzer chúng ta có thể đặt tên và save các nhóm câu lệnh SQL vào một file dưới dạng script để có thể sử dụng trở lại sau này.
Chuyện của Vova
Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống: - Các em vẽ đi!
4 lý do bạn chưa thành triệu phú
Tiền không phải là một chủ đề phức tạp, nhưng rất ít người hiểu được nguyên lý hoạt động của nó và thất bại trong cuộc chơi tiền tệ.
Kê cân kế
Đây là một câu chuyện kinh nghiệm cuộc sống bạn có thể tham khảo, đặc biệt bạn có thể vận dụng trong kinh doanh.