Hotkey cho Excel
Tổng hợp một số phím tắt hay dùng trong Excel.

Microsoft Excel Keyboard Keys.

General

Description

Shortcut Key

New file

Ctrl + N

Open file

Ctrl + O

Save file

Ctrl + S

Move between open workbooks

Ctrl + F6

Close file

Ctrl + F4

Save as

F12

Display the print menu

Ctrl + P

Select whole spreadsheet

Ctrl + A

Select column

Ctrl + Space

Select row

Shift + Space

Undo last action

Ctrl + Z

Redo last action

Ctrl + Y

Start a formula

Equals Sign (eg. SUM(A1+A2)

Exit Excel 97

Alt + F4

Navigating

Description

Shortcut Key

Move to next cell in row

Tab

Move to previous cell in row

Shift + Tab

Up one screen

Page Up

Down one screen

Page Down

Move to next worksheet

Ctrl + Page Down

Move to previous worksheet

Ctrl + Page Up

Go to first cell in data region

Ctrl + Home

Go to last cell in data region

Ctrl + End

Formatting Text In Worksheet

Description

Shortcut Key

Bold toggle for selection

Ctrl + B

Italic toggle for selection

Ctrl + I

Underline toggle for selection

Ctrl + U

Strikethrough for selection

Ctrl + 5

Change the font

Ctrl + Shift + F

Change the font size

Ctrl + Shift + P

Apply outline borders

Ctrl + Shift + 7

Remove all borders

Ctrl + Shift + Underline

Wrap text in same cell

Alt + Enter

Formatting Cells

Description

Shortcut Key

Format cells

Ctrl + 1

Select font

Ctrl + Shift + F

Select point size

Ctrl + Shift + P

Format as currency

Ctrl + Shift + 4

Format as general (to remove any formatting)

Ctrl + Shift + # (hash sign)

Format as percentage

Ctrl + Shift + 5

Format as number

Ctrl + Shift + 1

Editing/Deleting Text

Description

Shortcut Key

Delete one character to right

Delete

Delete one character to left

Backspace

Edit active cell

F2

Cancel cell entry

Escape Key

Highlighting Cells

Description

Shortcut Key

Select entire worksheet

Ctrl + A

Select entire row

Shift + Spacebar

Select entire column

Ctrl + Spacebar

Manual select

Hold Shift + with Left, Right, Up, Down Arrow Key

Copying and Moving Text

Description

Shortcut Key

Cut

Ctrl + X

Copy

Ctrl + C

Paste

Ctrl + V

Inserting Text Automatically

Description

Shortcut Key

Autosum a range of cells

Alt + Equals Sign

Insert the date

Ctrl + ; (semi-colon)

Insert the time

Ctrl + Shift + ; (semi-colon)

Insert columns/rows

Ctrl + Shift + + (plus sign)

Insert a new worksheet

Shift + F11

Misc

Description

Shortcut Key

Find text

Ctrl + F

Replace text dialog

Ctrl + H

Create a chart automatically on new sheet

F11

Edit a cell comment

Shift + F2

Main Jaws Keystrokes In Excel

Description

Shortcut Key

Say Version of Excel

Ctrl + Shift + V

Move to Next Sheet

Ctrl + Page Down

Move to Prior Sheet

Ctrl + Page Up

Go to a cell command

Ctrl + G

Collapse Selection To Active Cell

Shift + Backspace

Say Active Cell Coordinates

Insert + C

AutoSum

Alt + Equals

Formula Mode

Equals Sign

Insert Date In Current Cell

Ctrl + ; (semicolon)

Insert Time In Current Cell

Ctrl + Shift + ; (semicolon)

Current Column First Cell From Top

Alt + 1

Current Column Second Cell From Top

Alt + 2

Current Column Third Cell From Top

Alt + 3

Current Column Fourth Cell From Top

Alt + 4

Data Region Left

Ctrl + Left Arrow

Data Region Right

Ctrl + Right Arrow

Data Region Down

Ctrl + Down Arrow

Data Region Up

Ctrl + Up Arrow

Select Whole Data Region

Ctrl + Shift + 8

Say Formula

Ctrl + F2

Spell Check

F7

Report Gridline Status

Alt + Shift + g

Read Row Total

Insert + Delete

Read Column Total

Insert + Enter

Say Column Title

Alt + Shift + C

Say Row Title

Alt + Shift + R

Say Visible Range Coordinates

Alt + Shift + V

Cycle Through Controls in Dialog Box

Tab

Tab Backwards

Shift + Tab

List Cells With Comments

Ctrl + Shift + ' (apostrophe)

Row Second Cell From Left

Alt + Ctrl + 2

Row First Cell From Left

Alt + Ctrl + 1

Row Third Cell From Left

Alt + Ctrl + 3

Row Fourth Cell From Left

Alt + Ctrl + 4

Describe Cell Border

Alt + Shift + B

Read Cell Comment

Alt + Shift + ' (apostrophe)

Auto Filter

Ctrl + Shift + A

Read Cell Hyperlink

Alt + Shift + H

Close Office Assistant

Ctrl + Insert + F4

Set Monitor Cell One

Alt + Ctrl + Shift + 1

Set Monitor Cell Two

Alt + Ctrl + Shift + 2

Set Monitor Cell Three

Alt + Ctrl + Shift + 3

Set Monitor Cell Four

Alt + Ctrl + Shift + 4

Set Monitor Cell Five

Alt + Ctrl + Shift + 5

Set Monitor Cell Six

Alt + Ctrl + Shift + 6

Set Monitor Cell Seven

Alt + Ctrl + Shift + 7

Set Monitor Cell Eight

Alt + Ctrl + Shift + 8

Set Monitor Cell Nine

Alt + Ctrl + Shift + 9

Set Monitor Cell 10

Alt + Ctrl + Shift + 0

Read Monitor Cell One

Alt + Shift + 1

Read Monitor Cell Two

Alt + Shift + 2

Read Monitor Cell Three

Alt + Shift + 3

Read Monitor Cell Four

Alt + Shift + 4

Read Monitor Cell Five

Alt + Shift + 5

Read Monitor Cell Six

Alt + Shift + 6

Read Monitor Cell Seven

Alt + Shift + 7

Read Monitor Cell Eight

Alt + Shift + 8

Read Monitor Cell Nine

Alt + Shift + 9

Read Monitor Cell Ten

Alt + Shift + 0

List Visible Cells With Data

Ctrl + Shift + D

Lists Data In Current Column

Ctrl + Shift + C

List Data In Current Row

Ctrl + Shift + R

Select Hyperlink

Ctrl + Shift + H

Move To Worksheet Listbox

Ctrl + Shift + S

Move To Monitor Cell

Ctrl + Shift + M

Select Worksheet Objects

Ctrl + Shift + O

List Cells At Page Breaks

Ctrl + Shift + B

Options Listbox

Insert + V

 

Bài viết cùng danh mục

Trẻ chậm phát triển vì cha mẹ lười chơi với con
"Bố cu Tũn đi làm về chỉ xoa đầu con rồi chui ngay vào phòng bật TV, đọc báo. Chị vợ về muộn hơn, cũng chỉ kịp hỏi han con vài câu rồi tắm, ăn cơm và đi ngủ.
Tư duy là gì?
Bạn chuẩn bị tham gia một cuộc thi chạy mà cái đích bạn cần đến nằm ở bờ hồ đối diện. Có hai con đường để cho bạn đến đích, một là chạy men theo bờ hồ và một là chạy qua cây cầu bắc qua hồ chỉ bằng một thân cây...
Phương pháp rèn luyện trí nhớ cho trẻ từ 3,5 tháng tuổi
Từ 3,5 tháng tuổi trẻ bắt đầu phát triển khả năng ghi nhớ bằng việc nhìn thấy các điểm giống nhau đủ lâu, từ 30 giây. 5 tháng tuổi, trẻ chỉ cần 20 giây để ghi nhận và nhớ sơ khai.
Thói quen đơn giản giúp con có tư duy phản biện
Những đứa trẻ có tư duy phản biện tốt sẽ phát triển kỹ năng như học giỏi với khả năng ghi nhớ tốt, đi đầu trong cách tìm và giải quyết vấn đề, có chỉ số IQ cao.
Trẻ có hiểu khi bị la mắng?
Đôi khi bạn mệt mỏi với những hành động và biểu hiện ương bướng của trẻ. Bạn quát mắng để dừng ngay hành động đó, nhưng liệu cách này có đem lại hiệu quả?