Làm việc với mảng 2 chiều trong Turbo Pascal
Chương trình dưới đây thực hiện nhập dữ liệu cho mảng số nguyên 2 chiều. Cần nhập vào giá trị số hàng, số cột (nhỏ hơn 20) và trị số các phần tử của mảng (số nguyên). Chương trình thực hiện công việc in ra mảng số dạng ma trận sau đó thực hiện tìm các phần tử có giá trị lớn nhất của các hàng và các cột rồi in ra màn hình.

program mang2chieu;

uses crt;

var

A: array[1..20,1..20] of integer;

col: integer; {so cot trong mang}

row: integer; {so hang trong mang}

i,j, max: integer;

sumcan:real;

begin

{Ma nguon tham khao tai www.chiasethongtin.com}

      clrscr;{Xoa man hinh}

      writeln('NHAP GIA TRI DAU VAO');

      write('So hang: '); readln(row);

      write('So cot: '); readln(col);

      writeln('NHAP GIA TRI CUA MANG');

      For i := 1 to row do

      Begin

         For j:= 1 to col do

         Begin

         Write('Nhap phan tu a[' ,i ,',',j,']: '); Readln(a[i,j]);

         End;

      End;

      clrscr;{Xoa man hinh}

      writeln('GIA TRI MANG DA NHAP');

      {In gia tri nhap cua mang ra man hinh}

      For i := 1 to row do

      Begin

         For j:= 1 to col do

         Begin

         Write(a[i,j]:5,' ');

         End;

         writeln;

      End;

      {Tim gia tri lon nhat cua cac hang}

      writeln('GIA TRI LON NHAT CUA CAC HANG');

      For i := 1 to row do

      Begin

         max := a[i,1];

         For j:= 1 to col do

         Begin

              if a[i,j] > max then max := a[i,j];

         End;

         writeln('Hang ':0, i:2,': ', max);

      End;

      {Tim gia tri lon nhat cua cac cot}

      writeln('GIA TRI LON NHAT CUA CAC COT');

      For i := 1 to col do

      Begin

         max := a[1,col];

         For j:= 1 to row do

         Begin

              if a[j,i] > max then max := a[j,i];

         End;

         write('Cot ':0, i:2,': ', max, '   ');

      End;

      readln;

 End.

Bài viết cùng danh mục

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi
Chia sẻ Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có hàng trăm ngàn thứ để sợ, nhưng thực ra không nên gộp tất cả thành một vì không phải nỗi sợ nào cũng không tốt. Nhìn chung, ta có thể phần nào phân loại nỗi sợ theo hai dạng: nỗi sợ bản năng và nỗi sợ tâm lý.
5 bí quyết để tập trung cao độ trong công việc
Chia sẻ Sự tập trung cao độ sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua những cám dỗ và đạt được các mục tiêu trong công việc. Hiệu suất làm việc tăng đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thêm thời gian đầu tư cho việc phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có được sự tập trung cần thiết. Vậy làm cách nào để có thể tập trung tối đa?
Nằm bên người đẹp mà vẫn lạnh
Chia sẻ Một đêm tối trời ở một làng quê hẻo lánh, một khách bộ hành nhỡ độ đường ghé vào một căn nhà xin thuê phòng nghỉ qua đêm. Chủ nhà từ chối vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái...
Hạnh phúc đến từ đâu
Chia sẻ Vị vua nọ đang đi công du trên một chiếc tàu thì gặp cơn bão lớn. Gió to, sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng con tàu