Làm việc với mảng 2 chiều trong Turbo Pascal
Chương trình dưới đây thực hiện nhập dữ liệu cho mảng số nguyên 2 chiều. Cần nhập vào giá trị số hàng, số cột (nhỏ hơn 20) và trị số các phần tử của mảng (số nguyên). Chương trình thực hiện công việc in ra mảng số dạng ma trận sau đó thực hiện tìm các phần tử có giá trị lớn nhất của các hàng và các cột rồi in ra màn hình.

program mang2chieu;

uses crt;

var

A: array[1..20,1..20] of integer;

col: integer; {so cot trong mang}

row: integer; {so hang trong mang}

i,j, max: integer;

sumcan:real;

begin

{Ma nguon tham khao tai www.chiasethongtin.com}

      clrscr;{Xoa man hinh}

      writeln('NHAP GIA TRI DAU VAO');

      write('So hang: '); readln(row);

      write('So cot: '); readln(col);

      writeln('NHAP GIA TRI CUA MANG');

      For i := 1 to row do

      Begin

         For j:= 1 to col do

         Begin

         Write('Nhap phan tu a[' ,i ,',',j,']: '); Readln(a[i,j]);

         End;

      End;

      clrscr;{Xoa man hinh}

      writeln('GIA TRI MANG DA NHAP');

      {In gia tri nhap cua mang ra man hinh}

      For i := 1 to row do

      Begin

         For j:= 1 to col do

         Begin

         Write(a[i,j]:5,' ');

         End;

         writeln;

      End;

      {Tim gia tri lon nhat cua cac hang}

      writeln('GIA TRI LON NHAT CUA CAC HANG');

      For i := 1 to row do

      Begin

         max := a[i,1];

         For j:= 1 to col do

         Begin

              if a[i,j] > max then max := a[i,j];

         End;

         writeln('Hang ':0, i:2,': ', max);

      End;

      {Tim gia tri lon nhat cua cac cot}

      writeln('GIA TRI LON NHAT CUA CAC COT');

      For i := 1 to col do

      Begin

         max := a[1,col];

         For j:= 1 to row do

         Begin

              if a[j,i] > max then max := a[j,i];

         End;

         write('Cot ':0, i:2,': ', max, '   ');

      End;

      readln;

 End.

Bài viết cùng danh mục

Các cách để khuyến khích học sinh nói tiếng Anh trong giờ học
Làm sao để học sinh sử dụng tiếng Anh trong giờ học là một trong những khó khăn lớn nhất trong dạy ngoại ngữ. Lúc đầu giáo viên có thể thấy khó chịu khi học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giờ.
Stone and Stone - Breaker: Đá và người đập vỡ đá
A very strict officer was talking to some new soldiers whom he had to train. He had never seen them before, so he began: “My name is Stone, and I’m even harder than stone, so do what I tell you or there’ll be trouble. Don’t try any tricks with me, and then we’ll get on well together.”
5 cách chế biến món ngon bổ dưỡng từ chim bồ câu
5 cách chế biến món ngon bổ dưỡng từ chim bồ câu. Bồ câu là một nguyên liệu quen thuộc dùng chế biến đồ ăn cho các mẹ bầu, các mẹ mới sinh. Tuy nhiên thường mọi người chỉ dùng hầm cháo, món ngon xin chia sẻ với bạn công thức làm 5 món khác nhau từ bồ câu để các mẹ đổi bữa.
Đèn bàn
настольная лампа, настольный светильник
Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC Listening Test Part 1 - Photographs
Trong phần này, bạn sẽ được nhìn một bức tranh và nghe những câu mô tả, cần phải chọn câu mô tả đúng nhất ứng với từng bức tranh.