Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Làm việc với mảng 2 chiều trong Turbo PascalChương trình dưới đây thực hiện nhập dữ liệu cho mảng số nguyên 2 chiều. Cần nhập vào giá trị số hàng, số cột (nhỏ hơn 20) và trị số các phần tử của mảng (số nguyên). Chương trình thực hiện công việc in ra mảng số dạng ma trận sau đó thực hiện tìm các phần tử có giá trị lớn nhất của các hàng và các cột rồi in ra màn hình.

program mang2chieu;

uses crt;

var

A: array[1..20,1..20] of integer;

col: integer; {so cot trong mang}

row: integer; {so hang trong mang}

i,j, max: integer;

sumcan:real;

begin

{Ma nguon tham khao tai www.chiasethongtin.com}

      clrscr;{Xoa man hinh}

      writeln('NHAP GIA TRI DAU VAO');

      write('So hang: '); readln(row);

      write('So cot: '); readln(col);

      writeln('NHAP GIA TRI CUA MANG');

      For i := 1 to row do

      Begin

         For j:= 1 to col do

         Begin

         Write('Nhap phan tu a[' ,i ,',',j,']: '); Readln(a[i,j]);

         End;

      End;

      clrscr;{Xoa man hinh}

      writeln('GIA TRI MANG DA NHAP');

      {In gia tri nhap cua mang ra man hinh}

      For i := 1 to row do

      Begin

         For j:= 1 to col do

         Begin

         Write(a[i,j]:5,' ');

         End;

         writeln;

      End;

      {Tim gia tri lon nhat cua cac hang}

      writeln('GIA TRI LON NHAT CUA CAC HANG');

      For i := 1 to row do

      Begin

         max := a[i,1];

         For j:= 1 to col do

         Begin

              if a[i,j] > max then max := a[i,j];

         End;

         writeln('Hang ':0, i:2,': ', max);

      End;

      {Tim gia tri lon nhat cua cac cot}

      writeln('GIA TRI LON NHAT CUA CAC COT');

      For i := 1 to col do

      Begin

         max := a[1,col];

         For j:= 1 to row do

         Begin

              if a[j,i] > max then max := a[j,i];

         End;

         write('Cot ':0, i:2,': ', max, '   ');

      End;

      readln;

 End.