Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Lập trình tiện ren nhiều đầu mối trên máy tiện CNCVới các máy tiện CNC tùy thuộc vào chức năng của bộ điều khiển mà ta có thể lập trình tiện ren nhiều đầu mối trực tiếp bằng cách khai báo các tham số về bước ren, số đầu mối ren…

Nhưng với các máy mà không thể lập trình trực tiếp thì ta có thể tiện ren nhiều đầu mối theo cách sau:
Ví dụ: Tiện ren M20x1,5 có 4 đầu mối
Với ren 4 mối trên ta lập trình tiện từng đầu mối với mỗi mối ren có bước là 1,5x4=6mm. Tức là ren M20x6.
Đầu mối  ren thứ nhất chọn điểm bắt đầu ăn ren là điểm đầu tiên của đoạn ren (Zo =0)
Đầu mối ren thứ 2 chọn điểm bắt đầu ăn ren là điểm cách đầu đoạn ren 1,5mm (Zo =1,5)
Đầu mối  ren thứ 3 chọn điểm bắt đầu ăn ren là điểm cách đầu đoạn ren 3mm (Zo =3)
Đầu mối ren thứ 4 chọn điểm bắt đầu ăn ren là điểm cách đầu đoạn ren 4,5mm (Zo =4,5)
Giải thích:
Vì khi tiện ren M20x6 tức là với 1 vòng quay của trục chính thì dao tiến được 1 đoạn là bước ren P=6mm. Ren 4 mối thì chia đoạn đầu ren thành 4 điểm cách đều nhau 90 độ. Vì vậy từ bước ren thứ 2 trở đi khi điểm ăn ren cách đầu đoạn ren 1 đoạn 1,5; 3; 4,5 mm thì khi dao tiện ăn vào đầu đoạn ren thì lúc đó trục chính đã quay được 1 góc tương ứng là 90, 180 và 270 độ so với vị trí đầu mối ren thứ nhất và 4 điểm ăn vào ren cách đều nhau đó tạo ra 4 mối ren.
Lưu ý: 4 mối ren phải được ăn trong 1 lần gia công. Nếu vì lý do gì mà dừng máy giữa chừng thì khi chạy lại ta chạy từ đầu mối ren đầu tiên.
Làm tương tự với các ren có số đầu mối và bước khác.

Trong MasterCAM để lập trình ren nhiều mối làm như sau:
Trong bảng Lathe Thread Properties chọn Menu Thread cut Parameter. Kích chọn nút Multi Start...Trong ô Number of Thread Start nhập vào số đầu mối ren như hình sau: