Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Lệnh Etransmit trong AutoCad 2004Lệnh Etransmit là lệnh thực hiện việc tạo ra 1 bộ chuyển giao và các file liên quan của bản vẽ hiện hành trong AutoCAD. Nó bao gồm: File bản vẽ hiện hành, các kiểu font chữ sử dụng và các thông tin khác liên quan đến bản vẽ đó.
Để thực hiện lệnh trong Menu chính chọn File→ Etransmit hoặc nhập lệnh từ bàn phím:
Command: etransmit 
Cửa sổ Create Transmittal hiện ra như hình sau:


Trong cửa sổ này có 3 Tab chính:
Tab General: tạo ra một bộ chuyển giao với 1 kiểu cụ thể
Tab Files: hiện danh sách những File sẽ có trong bộ chuyển giao
Tab Report: chứa các thông tin liên quan tới các File trong bộ chuyển giao 
Trong Tab General ở Ô Type cho phép ta chọn 1 trong 3 kiểu của bộ chuyển giao được tạo ra.
Folder: bộ chuyển giao được tạo ra trong một thư mục mới hoặc thư mục đã tồn tại mà không bị nén.
Self-extracting executable (.exe): bộ chuyển giao được tạo ra dưới dạng 1 File .exe và khi ta kích đúp vào File nay thì nó sẽ được giải nén.
Zip: tạo bộ chuyển giao dưới dạng File Zip (.zip). Ta cũng kích đúp vào để giải nén.
Lệnh Etransmit giúp nhanh chóng lấy được các thông tin quan trọng liên quan đến bản vẽ hiện hành.