Một số lệnh tắt trong AutoCAD 2004
Dưới đây là một số lệnh tắt phổ biến trong Autocad giúp bạn làm việc và thiết kế trên Autocad nhanh và chính xác.
1. Lệnh Lengthen: dùng để xác định và thay đổi chiều dài đối tượng: line, arc, circle...
Command: len
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: chọn 1 đối tượng
Current length: hiển thị giá trị chiều dài của đối tượng
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: chọn 1 đối tượng  hoặc chọn 1 trong các cách sau: de, p, t, dy và nhấn Enter.
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: chọn đối tượng và nhấn Enter.
DElta (DE): thay đổi chiều dài bằng cách thêm 1 lượng xác định
Percent (P): thay đổi chiều dài bằng cách thêm 1 lượng % chiều dài của đối tượng
Total (T): thay đổi chiều dài bằng chiều dài mới
DYnamic (DY): thay đổi chiều dài bằng cách tạo 1 điểm cuối mới
Ví dụ:
Command: len
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: chọn 1 đối tượng
Current length: hiển thị giá trị chiều dài của đối tượng
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: nhập de và nhấn Enter
Enter delta length or [Angle] <10.000>: 20

Select to change or [Undo]: kích chọn 1 đối tượng

 2. Lệnh Divide: chia đối tượng thành các phần bằng nhau bằng cách chèn vào đối tượng 1 điểm (Point) hoặc 1 khối (Block).
Command:div
Select object to divide: chọn đối tượng
Enter the number of segment or [Block]: nhập vào giá trị từ 2 tới 32767 hay nhập b.
Nếu nhập vào giá trị từ 2 đến 32767 thì đối tượng sẽ chia ra số phần tương ứng bằng số điểm.
Block: chèn khối vào tại các khoảng bằng nhau dọc theo đối tượng chia.
Enter name of block to insert: nhập tên khối hiện tại cần chèn
Align block with object? [Yes/No]< Yes>: nhập y hoặc n hoặc nhấn phím Enter
Enter the number of segment: nhập vào giá trị từ 2 tới 32767
Yes: chỉ rõ rằng các trục X của các khối chèn vào là tiếp tuyến hay cùng đường thẳng với đối tượng chia tại các điểm chia.
No: sắp xếp các khối theo hướng bình thường của chúng.
Hình vẽ dưới là 1 đường tròn được chia ra thành 6 phần bằng nhau bằng cách dùng 1 khối là 1 hình elip đứng.           

                                       

            Khối được sắp thẳng hàng (Yes)           Khối sắp không thẳng hàng (No)

Chú ý: khi tạo 1 khối bằng lệnh Block trong ô Base Point kích vào nút Pick Point và chọn tâm của elip là điểm chuẩn của khối như hình.

3. Lệnh Measure: chia đối tượng ra các phần bằng cách chèn vào 1 điểm (Point) hay 1 khối (Block) sao cho khoảng cách giữa các điểm hoặc khối chèn bằng nhau.
Command: me
Select object to measure: chọn đối tượng 
Specify length of segment or [Block]: nhập vào 1 khoảng cách hoặc chọn b.
Block: chèn khối vào tại các khoảng bằng nhau dọc theo đối tượng chia.
Enter name of block to insert: nhập tên khối hiện tại cần chèn
Align block with object? [Yes/No]< Yes>: nhập y hoặc n hoặc nhấn phím Enter
Specify length of segment: nhập vào 1 khoảng cách
Yes: chỉ rõ rằng các trục X của các khối chèn vào là tiếp tuyến hay cùng đường thẳng với đối tượng chia tại các điểm chia.
No: sắp xếp các khối theo hướng bình thường của chúng.

                                               

      Sắp xếp các khối thẳng hàng (Yes)      Sắp xếp không thẳng hàng (No)                      

4. Lệnh Align: sắp thẳng hàng đối tượng với 1 đối tượng khác.
Command: al
Select objects:  chọn đối tượng cần sắp xếp và nhấn Enter
Ta phải chỉ rõ dùng 1, 2 hay 3 cặp điểm để sắp xếp đối tượng
Specify first source point: chọn điểm nguồn đầu tiên (điểm 1)
Specify first destination point: chọn điểm đến đầu tiên (điểm 2)
Specify second source point: chọn điểm nguồn thứ 2 (điểm 3)
Specify second destination point: chọn điểm đến thứ 2 (điểm 4)
Specify third source point or  : chọn điểm nguồn thứ 3 hoặc nhấn Enter
Scale objects based on alignment points [Yes/No] : chọn Y hoặc N hoặc nhấn Enter
Yes: đưa đối tượng về 1 tỉ lệ mà đối tượng nằm trong các điểm sắp xếp.
No: giữ nguyên tỉ lệ của đối tượng.

                                                

    Đối tượng trước khi sắp xếp                                Đối tượng sau khi đã sắp xếp

 5. Lệnh UCS: (UCS: User coordinate systems): tạo hệ toạ độ của người sử dụng.
Lệnh UCS giúp người sử dụng tạo một hê toạ độ người dùng bằng cách dịch gốc toạ độ tới vị trí khác hoặc xoay hệ toạ độ quanh 1 trục toạ độ.
Command: ucs
Enter an option [New/Move/....]: chọn n hoặc m hoặc Enter
New: tạo hệ toạ độ XY mới theo một trong các cách sau:
    - Zaxis: xoay hệ toạ độ quanh trục Z 1 góc
    - 3point: tạo hệ toạ độ mới bằng 3 điểm
Move: dịch chuyển gốc toạ độ tới 1 điểm mới.

World: chọn hệ toạ độ chuẩn
Ví dụ:
Command: ucs
Enter an option [New/Move/....]: chọn n và nhấn Enter

Specify origin of new UCS or [ZAxis/3point/OBject/Face/...] <0,0,0>: nhập z và  Enter
Specify rotation angle about Z axis <90>: nhập giá trị góc xoay và nhấn Enter
Hoặc:
Command: ucs
Enter an option [New/Move/....]: chọn n và nhấn Enter

Specify origin of new UCS or [ZAxis/3point/OBject/Face/...] <0,0,0>: nhập 3 và Enter
Specify new origin point <0,0,0>: chọn 1 điểm hoặc Enter
Specify point on positive portion X-axis<...>: chọn một điểm trên phần dương của trục X
Specify point on positive portion Y-axis<....>: chọn một điểm trên phần dương của trục Y
Hình vẽ dưới là hệ toạ độ mới đã được tạo theo phương pháp 3 điểm ở trên. Lúc này ở chế độ Ortho(phím F8) có thể dễ dàng vẽ các đường thẳng nghiêng 1 góc tương ứng với góc xoay của hệ toạ độ.

 6. Lệnh Contruction Line: vẽ đường thẳng dài vô hạn
Command: xl
 7. Lệnh Ray: vẽ các tia dài vô hạn
Command: ray
8. Lệnh Multilline: lệnh vẽ đường thẳng kép
Command: ml

9. Lệnh Trace: vẽ đường thẳng có chiều dày
Command: trace
Specify trace width<0.0500>: nhập 1 giá trị  và Enter hoặc chọn 1 điểm
Specify second point: chọn điểm thứ 2 xác định chiều dày đường thẳng
Specify start point: chọn điểm bắt đầu đường thẳng
Specify next point: chọn điểm tiếp theo của đường thẳng

10. Lệnh Match Properties: tạo thuộc tình giống nhau cho các đối tượng
Command: ma
Select source object: chọn đối tượng gốc
Select destination object(s) or [Settings]: chọn 1 hoặc nhiều đối tượng cần thay đổi thuộc tính hoặc chọn s.
Settings: cho phép chọn các thuộc tính của đối tượng như: color, layer, linetype, text... cần thay đổi theo đối tượng gốc.

 


Trong AutoCAD 2004 có thể tham khảo thêm các lệnh tắt theo đường dẫn sau:
Trên Menu chính chọn: Tools ® Customize® Edit Custom Files® Propgram parameter (acad.pgp)

(Còn tiếp)

Bài viết cùng danh mục

Ðời thừa
Ðề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Ðời Thừa)
Công văn là gì?
1. Vai trò của công văn: - Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Thậm chí trong các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày cũng phải soạn thảo và sử dụng công văn để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.
Thuyết Tương đối
Một sinh viên không hiểu thuyết "Tương đối" của nhà bác học Einstein, liền hỏi ông. Ông đáp như sau:
Một số thuật ngữ chính trong Quang học vật lý (Nga - Đức – Anh - Việt) - phần 2 và hết
              35.Деполяризация – Deplolarisation – Decrease of polarization – Sự khử phân cực : Sự suy giảm mức độ phân cực của ánh sáng.
Lập trình tiện ren nhiều đầu mối trên máy tiện CNC
Với các máy tiện CNC tùy thuộc vào chức năng của bộ điều khiển mà ta có thể lập trình tiện ren nhiều đầu mối trực tiếp bằng cách khai báo các tham số về bước ren, số đầu mối ren…