Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Một số nguyên tắc thực hiện bài đọc trong thi TOEFLBài viết tổng hợp một số thông tin kinh nghiệm thi TOEFL.
-    Không bao giờ được đọc vào bài đọc ngay, cần đọc và hiểu câu hỏi cặn kẽ.
-    Đọc và tìm chủ đề (chủ đề của các bài đọc trong TOEFL 90% nằm ở câu đầu, 5% nằm ở câu cuối, 5% còn lại rút ra từ toàn bài)
-    Tìm cách phân đoạn (nếu có) và tìm nội dung của từng đoạn
-    Trả lời câu hỏi, câu hỏi trong TOEFL được phân thành một số loại như sau:
*    Câu hỏi xác định lại (Restatement question) -> loại câu hỏi dễ.
*    Câu hỏi phủ định (Negative question) -> dùng biện pháp loại trừ
*    Câu hỏi suy luận (inference question) -> khó nhất
*    Câu hỏi đề cập (reference question)
*    Câu hỏi từ vựng (Vocabulary question)
*    Câu hỏi suy đoán chủ đề khả dĩ của đoạn đọc (trước hoặc sau đoạn đọc đã cho)  -> dựa vào câu đầu hoặc câu cuối của bài đọc (Previous/ Following Topic question).