Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

MS Word: Chuyển trang nhanhWord đưa ra phương pháp nhanh để chuyển giữa các trang trong văn bản có nhiều trang. Bấm đúp vào số trang trên dải trạng thái của Word bỏ qua lọat thực đơn Edit/Goto/Page và hiển thị ngay hộp thoại Go To

(Sưu tầm)