Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

MS Word: Quay lại chỗ cũ.Nế bạn có một tài liệu dài, khi mở ra bạn muốn quay lại vị trí mà bạn đang làm việc lần sau cùng, hãy nhấn Shift + F5