Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Tạo menu đơn giản với MatlabĐể tạo một menu trong matlab, với các tùy chọn cho mỗi trường hợp, có thể làm đơn giản như sau.

Tạo một file .m với tên gọi TestMenu.m, sau đó viết lệnh như sau:

K=menu('Choose a color','Red','Green','Blue');

switch (K)

    case 1

    msgbox('Red')

    case 2       

    msgbox('Green')

    case 3

    msgbox('Blue')

end

Ở cửa sổ command của Matlab, gõ lệnh TestMenu. Với mỗi tùy chọn sẽ hiện ra một hộp thoại thông báo tương ứng.

Chú ý:

Để thay đổi menu trên cửa sổ figure(gõ lệnh figure ) , ta có thể dùng lệnh uimenu. Lệnh này sẽ bổ sung thêm các menu riêng vào menu chính.

f = uimenu('Label','Workspace');%tạo Menu với tiêu đề Workspace

%Tạo menu con với tiêu đề New Figure, có hàm callback là figure, khi click vào menuitem này,lệnh figure sẽ được thực hiện, khi đó sẽ hiện ra 1 cửa sổ mới.

    uimenu(f,'Label','New Figure','Callback','figure');

%Tạo menu con Save, có hàm thực hiện là save

    uimenu(f,'Label','Save','Callback','save');

%Tạo menu con Quit, có hàm thực hiện là exit(thoát khỏi chương trình)

    uimenu(f,'Label','Quit','Callback','exit',... %dấu … thể hiện câu lệnh được chia làm  2dòng

           'Separator','on','Accelerator','Q');  %Phím tắt là Q được thiết lập cho submenu