Facebook Twitter Youtube
Login   Đăng ký Post bài

Thiết đặt mặc định mở Excel/Word 2003, 2007 trong windows 7Nếu trong windows 7 bạn cài đặt cả Office 2003 và 2007, khi mở các ứng dụng này Office thường chạy các thiết đặt, và mở mặc định bản 2007, để reset lại cho phép mở Excel/word 2003, 2007 khi bấm mở file .xls, .doc cần mở thực hiện như sau.

- Đặt Word 2003 mặc định, mở Word 2003 vào menu Help > Detect and Repair… .

- Đặt Word 2007 mặc định, mở Word 2007 vào Office button -> Word Options -> Resources -> Diagnose.

Với Excel thực hiện tương tự