Home
Bài viết đã được chuyển sang đường dẫn mới: iOS 15 gợi ý iPhone tương lai có thể kết hợp giữa Face ID và Touch ID?