10/01/2021

a) Máy tính làm việc rất nhanh chóng.
b) Máy tính luôn cho kết quả chính xác.