16/01/2022
Bài này hướng dẫn bé luyện tập phụ âm b, d, đ