BNB là tên viết tắt của Binance coin và là đồng tiền điện tử chính thức của Binance Chain. Vào ngày 24/04/2019, Binance chính thức hoàn thành Binance Chain Mainnet và bắt đầu hỗ trợ BNB chạy trên nền tảng của Binance.