Trong AutoCAD 2004 có một số biến hệ thống tác động khi làm việc với chuột.

Đó là các biến sau:
PickFirst: là biến hệ thống cho phép hoặc không được chọn đối tượng trước khi thực hiện lệnh. Nó có 2 giá trị là 0 và 1. Giá trị mặc định là 1.
PickFirst = 0; không cho phép kích chọn đối tượng trước khi thực hiện lệnh.
PickFirst = ; 1 cho phép kích chọn đối tượng trước khi thực hiện lệnh.
Để thay đổi giá trị của biến này từ dòng Command ta thực hiện như sau:
Command: pickfirst
Enter new value for PICKFIRST  <1>:
nhập 0 và nhấn Enter
PickBox: biến hệ thống quy định độ lớn của hình vuông ở tâm con trỏ chuột trong AutoCAD. Giá trị mặc định là 7. Thay đổi giá trị này như sau:
Command: pickbox
Enter new value for PICKBOX  <7>:
nhập giá trị mới và nhấn Enter
PickAdd: biến hệ thống quy định được chọn nhiều đối tượng hay chỉ được chọn 1 đối tượng bằng kích chuột. Nó có 2 giá trị là 0 và 1. Giá trị mặc định là 1.
PickAdd = 0, chỉ chọn 1 đối tượng
PickAdd = 1, chọn được nhiều đối tượng
PickAuto: biến hệ thống quy định tự động chọn đối tượng khi kéo chuột chọn 1 cửa sổ chứa đối tượng. Nó có 2 giá trị là 0 và 1. Giá trị mặc định là 1.
PickAuto = 0, tắt biến PickAuto
PickAuto = 1, kích hoạt biến Auto
PickDrag: quy định cách kích và kéo chuột để chọn cửa sổ. Nó có 2 giá trị là 0 và 1. Giá trị mặc định là 0.
PickDrag = 0, chọn cửa sổ bằng kích chuột chọn 1 góc, kéo chuột và kích chọn góc đối diện của cửa sổ chọn.
PickDrag = 1, chọn cửa sổ bằng kích chuột chọn 1 góc, kéo chuột và nhả chuột ở góc đối diện của cửa sổ chọn.
PickStyle: quản lý sự sử dụng 1 nhóm lựa chọn (Group selection) và liên kết giữa mặt cắt với đối tượng bao mặt cắt đó.
Lệnh Group: tạo 1 nhóm đối tượng mà khi chọn 1 đối tượng trong nhóm thì sẽ chọn được cả nhóm.
Command: group
Bảng Object Grouping hiện ra, đặt tên nhóm trong ô Group Name, kích chọn nút New trở màn hình để chọn các đối tượng trong nhóm.
Sự liên kết (Associative) của mặt cắt và đối bao mặt cắt đó là khi chọn mặt cắt thì sẽ chọn được đối tượng bao.
Khi tạo mặt cắt bằng lệnh Hatch trong bảng Boundary Hatch and Fill có các lựa chọn:
Associative: liên kết
Nonassociative: không liên kết
Biến PickStyle có 4 giá trị 0, 1, 2, 3. Giá trị mặc định là 1.
PickStyle = 0, không cho tạo nhóm và liên kết.
PickStyle = 1, cho phép tạo nhóm và không cho liên kết.
PickStyle = 2, không cho phép tạo nhóm và cho liên kết.
PickStyle = 3, cho phép tạo nhóm và cho liên kết.