Trong bài này bạn sẽ học cách tạo và sử dụng thành phần Pop-up Menu. Pop-up Menu được sử dụng như 1 control để thay đổi sự lựa chọn,nó tương tự như combobox component trong các công cụ lập trình visual của ngôn ngữ Basic,C ,.NET....

Trong bài này bạn sẽ học cách tạo và sử dụng thành phần Pop-up Menu. Pop-up Menu được sử dụng như 1 control để thay đổi sự lựa chọn,nó tương tự như combobox component trong các công cụ lập trình visual của ngôn ngữ Basic,C ,.NET....

Sau đây sẽ trình bày 1 ví dụ về cách sử dụng Popup Menus để điều khiển font size của 1 dòng chữ.

[Image]

Tốt nhất bạn nên thực hành trên bản Matlab version 2007a. Các phiên bản cũ hơn cũng có thể làm việc tốt.

Đầu tiên,mở Matlab, đi đến dòng lệnh và gõ guide      

[Image]

bạn sẽ thấy hình sau đây. Chọn option đầu tiên blank GUI(theo mặc định)

                   

Nhấn chuột và thêm thành phần Static Text tới GUI. Tiếp đó, kéo thả thành phần Pop-up menus tới GUI. Nhấp đúp vào thành phần Static Text để thay đổi các thuộc tính của nó.Thay đổi thuộc tính String thành "Testing",và thay đổi thuộc tính Tag thành testing_staticText như hình dưới đây:

[Image]

 

Tiếp theo, chúng ta hãy chỉnh sửa các thuộc tính của thành phần Pop-up Menus. Nhấp chuột vào biểu tượng sau để hiển thị cửa sổ thuộc tính của Pop-up Menus.

[Image]

 

sau khi nhấp chuột vào icon, hãy điền các thông tin như sau:[Image]

 

Để mặc định thuộc tính Tag là popupmenu1.Bạn có thể thay đổi tên của nó nếu muốn.

đây là những gì chúng ta có được sau những bước trên:.

[Image]

 

[Image]

 

Lưu GUI của bạn với 1 cái tên mong muốn.

Viết code cho GUI

Matlab tự động sinh ra 1 file .m cùng với file giao diện và đặt trong cùng 1 thư mụch.File .m là nơi chúng ta xử lý các sự kiện gắn với mỗi thành phần trên giao diện.Trong phạm vi bài viết, chúng ta tạm thời chỉ quan tâm đến các hàm callback, nghĩa là các hàm được gọi ra khi chúng ta tác động lên 1 component nào đó.

Mở file .m đã được sinh ra tự động khi bạn lưu file giao diện  GUI. Trong Matlab Editor, nhấp vào biểu tượng ,sẽ thấy 1 danh sách các hàm callback. Chọn  popupmenu1_Callback.

 

[Image]

 

 

thêm đoạn code sau tới hàm:

%gets the selected option

switch get(handles.popupmenu1,'Value')  

    case 1

        set(handles.testing_staticText,'FontSize',8);

    case 2

        set(handles.testing_staticText,'FontSize',10);

    case 3

        set(handles.testing_staticText,'FontSize',12);

    case 4

        set(handles.testing_staticText,'FontSize',14);

    case 5

        set(handles.testing_staticText,'FontSize',16);

    otherwise

end

 

Hãy nhìn qua và phân tích code 1 chút. Dòng dưới đây lấy giá trị option mà user đã chon. Nhớ rằng khi thiết kế giao diện lúc ban đầu, chúng ta đã chỉ định 5 giá trị font size khác nhau cho component Popup-menus, tương ứng 5 tùy chọn. Ví dụ user chọn font size là 8 (tương ứng với vị trí đầu tiên của Pop-up menus), dòng code sẽ trả về giá trị 1. Nếu user chọn số 10, gía trị trả về sẽ là 2,...

get(handles.popupmenu1,'Value')

 

Phụ thuộc vào giá trị được chọn, font của Static Text component sẽ thay đổi tuơng ứng bằng cách sử dụng dòng code sau:

%where ## is the appropiate fontsize value

set(handles.testing_staticText,'FontSize',##);

 

Lưu   m-file!

Chạy và kiểm tra GUI

[Image]

 

Tiếp tục và thử với các font size khác nhau. Nếu mọi thứ đều đúng thì bạn sẽ thấy dòng chữ thay đổi với font size tương ứng.

 

 [Image]