29/09/2018
Bài viết sau giúp bạn tham khảo các câu lệnh trong MS SQL Server định dạng và in ra ngày hiện tại theo các Format khác nhau trong

SELECT convert(varchar, getdate(), 100) – mon dd yyyy hh:mmAM (or PM)

                                        – Oct  2 2008 11:01AM          

SELECT convert(varchar, getdate(), 101) – mm/dd/yyyy 10/02/2008                  

SELECT convert(varchar, getdate(), 102) – yyyy.mm.dd – 2008.10.02           

SELECT convert(varchar, getdate(), 103) – dd/mm/yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 104) – dd.mm.yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 105) – dd-mm-yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 106) – dd mon yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 107) – mon dd, yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 108) – hh:mm:ss

SELECT convert(varchar, getdate(), 109) – mon dd yyyy hh:mm:ss:mmmAM (or PM)

                                        – Oct  2 2008 11:02:44:013AM   

SELECT convert(varchar, getdate(), 110) – mm-dd-yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 111) – yyyy/mm/dd

SELECT convert(varchar, getdate(), 112) – yyyymmdd

SELECT convert(varchar, getdate(), 113) – dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm

                                        – 02 Oct 2008 11:02:07:577     

SELECT convert(varchar, getdate(), 114) – hh:mm:ss:mmm(24h)

SELECT convert(varchar, getdate(), 120) – yyyy-mm-dd hh:mm:ss(24h)

SELECT convert(varchar, getdate(), 121) – yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm

SELECT convert(varchar, getdate(), 126) – yyyy-mm-ddThh:mm:ss.mmm

                                        – 2008-10-02T10:52:47.513

– SQL create different date styles with t-sql string functions

SELECT replace(convert(varchar, getdate(), 111), ‘/’, ‘ ‘) – yyyy mm dd

SELECT convert(varchar(7), getdate(), 126)                 – yyyy-mm

SELECT right(convert(varchar, getdate(), 106), 8)          – mon yyyy