Zalo
Với một mô hình được thiết kế trong SW, ở panel bên trái là cây FeatureManager,...
Với một mô hình được thiết kế trong SW, ở panel bên trái là cây FeatureManager, trong đó thể hiện tất cả các lệnh mà ta đã dùng để xây dựng mô hình này. Trong quá trình thiết kế, ta thường xuyên cần chỉnh sửa một số đặc điểm trên mô hình, ta thực hiện bằng cách hiệu chỉnh các lệnh (feature) tương ứng để đạt được kết quả mong muốn.

Nhưng đối với những mô hình được nhập vào SW từ những ứng dụng CAD khác, thì khi đó, trên cây FeatureManager không có các lệnh đã được dùng để xây dựng mô hình, và vì thế, ta không thể hiệu chỉnh được những mô hình loại này. Chức năng FeatureWorks có thể giúp ta nhận diện các lệnh đã được dùng để tạo nên mô hình nhập. Kết quả là ta có thể hiệu chỉnh mô hình nhập giống như nó đã được dựng trong SW, vì có đầy đủ các lệnh đã tạo ra nó.

Để sử dụng được chức năng FeatureWorks thì khi cài đặt SW phải chọn tính năng này trong mục Customize. Đây là 1 chức năng mở rộng vì thế để sử dụng công cụ FeatureWorks từ Menu chính chọn Tools-Add-Ins và đánh dấu vào mục FeatureWorks. Lúc này trên Menu chính sẽ xuất hiện 1 Tab mới là FeatureWorks.

Tham khảo