Zalo
Để chuyển đổi qua lại giữa các hệ số Hex, Decimal, Integer, Octal trong .Net có thể sử dụng các hàm chuẩn có sẵn trong .Net.
Đoạn code dưới đây minh họa việc chuyển đổi này, thực hiện chuyển đổi từ dòng String lấy từ Text của điều khiển TextBox1. Kết quả của mỗi lần chuyển được thông báo bằng MessageBox.

    
'Chuyen doi giua Hex to Int

        Dim strHex As String = TextBox1.Text

        Dim i As Integer

        i = Convert.ToInt32(strHex, 16)

        MessageBox.Show(strHex & "=" & i.ToString(), "Hex to Int")

         'Chuyen tu Int to Bin

        Dim binary As String = Convert.ToString(i, 2)

        MessageBox.Show(i.ToString() + "=" & binary, "In to Bin")

         'Chuyen tu Bin to Int

        Dim n As Integer = Convert.ToInt32(binary, 2)

        MessageBox.Show(binary & "=" & n.ToString(), "Bin to Int")

         'Chuyen tu Int sang Octal

        Dim Octal As String = Convert.ToString(n, 8)

        MessageBox.Show(n.ToString() + "=" & Octal, "Int to Octal")

         'Chuyen tu Octal to Int

        Dim m As Integer = Convert.ToInt32(Octal, 8)

        MessageBox.Show(Octal & "=" & m.ToString(), "Octal to Int")

         'Chuyen tu Int to Hex

        Dim hex As String = Convert.ToString(m, 16)

        MessageBox.Show(m.ToString() + "=" & hex, "Int to Hex")

        MessageBox.Show("Good Luck!", "www.chiasethongtin.com")

 

Tham khảo