30/09/2018
Để tạo truy vấn và đổ dữ liệu từ một bảng của Database trên một Server khác (remote server) chúng ta có thể làm theo cách đơn giản như sau.

1. Tạo một Linked Server.

Tham khảo bài viết: Tạo Linked Server trong MS SQL server

2. Sau khi đã có Linked Server, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh Insert dữ liệu từ một bảng khác như trong cùng một Database.

Ví dụ, ở đây chúng ta có Linked Server là HELLO, trên đó có cơ sở dữ liệu là databasename, bảng Topics. Chúng ta có thể insert dữ liệu vào bảng Topics của database lab như sau:

INSERT INTO lab.dbo.Topics
SELECT * FROM
[HELLO].[databasename].[dbo].[Topics] as a