10/01/2021
a. Nhà vua nghĩ ra kế gì để giúp người tài?
b. Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh nhà vua?
a. Nhà vua đã nghĩ ra một cách là: Ra lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết để trứng, nếu không có thì cả làng phải chịu tội.
b. Dân chúng lo sợ sẽ bị nhà vua hành tội vì kiếm đâu ra thứ gà trống biết đẻ trứng.