.">
Để thiết kế hàng chữ hoặc banner chạy ngang hoặc dọc trong trang web bạn sử dụng thẻ .
Có thể thay đổi các thông số để làm các dòng chữ (hoặc hình ảnh) chạy ngang hoặc dọc, tốc độ chạy, dừng lại mỗi khi rê chuột qua. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể minh họa cách dùng thẻ này:
<marquee

onmouseover="this.setAttribute('scrollamount', 0, 0);"

onmouseout="this.setAttribute('scrollamount', 6, 0);"

scrollamount="10" scrolldelay="200">Dòng chữ chạy ngang

marquee>

<marquee

onmouseover="this.stop();"

onmouseout="this.start();" direction="up">

Dòng chữ chạy lên

marquee>

<marquee onmouseover="this.setAttribute('scrollamount', 0, 0);"

onmouseout="this.setAttribute('scrollamount', 6, 0);"

scrollamount="10" scrolldelay="200"

<img src="http://www.chiasethongtin.com/Images/Logo.gif">

marquee>