Thùng thứ nhất có: 125l dầu Thùng thứ hai có: 135l dầu Cả hai thùng có: ...l dầu?
Bài giải
Cả hai thùng có số lít dầu là:
125 +135 = 160 (l dầu)
Đáp số: 160 l dầu