Trong lập trình C#, để lấy được căn bậc hai ta dùng Math.Sqrt(), nhưng muốn lấy căn bậc 3 hay 4,...

Trong lập trình C#, để lấy được căn bậc hai ta dùng Math.Sqrt(), nhưng muốn lấy căn bậc 3 hay 4,....n ta dùng Math.Pow(number, float(1/n))

Lưu ý phải dùng float(1/n) chứ không phải là 1/n, vì 1/n sẽ được hiểu là lấy phần nguyên.