Để hiển thị khổ giấy ngang (landscape) cho Report với đối tượng CrystalReport là myDataReport, dùng lệnh:

myDataReport.PrintOptions.PaperOrientation = CrystalDecisions.Shared.PaperOrientation.Landscape;

 Trong cửa sổ thiết kế CrystalReport (*.rpt) bấm chuột phải, chọn trong menu mục Design->Print Setup….Check vào Landscape và bấm OK để hiển thị cửa sổ thiết kế Report với khổ giấy ngang.