Kết quả giao dịch - Bảng kết quả giao dịch: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN

 

Kết quả giao dịch - Bảng kết quả giao dịch:

Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN
Giá tham chiếu: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên giao dịch của ngày giao dịch trước đó.
Giá trần: Giá tham chiếu + Giá tham chiếu * 10%, là mức giá tối đa mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh
Giá sàn: Giá tham chiếu - Giá tham chiếu * 10%, là mức giá tối thiểu mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh
Giá mở cửa: là mức giá thực hiện đầu tiên trong ngày giao dịch
Giá đóng cửa: là mức giá thực hiện cuối cùng trong ngày giao dịch
Ký hiệu: là biểu tượng chỉ sự thay đổi tăng, giảm hoặc đứng giá. ( : tăng; : giảm ; : không đổi)
Thay đổi: Thay đổi trong phiên= Giá giao dịch hiện tại - Giá giao dịch trước đó;
Thay đổi khi kết thúc phiên= Giá hiện tại- Giá trước đó
Giá cao nhất: là mức giá thực hiện cao nhất trong phiên giao dịch
Giá thấp nhất: là mức giá thực hiện thấp nhất trong phiên giao dịch
Giá bình quân: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên
Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch của từng chứng khoán tính tới thời điểm tra cứu
Giá trị: là tổng giá trị giao dịch chứng khoán tính tới thời điểm tra cứu

Kết quả giao dịch – Bảng kết quả giao dịch NĐTNN:

Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN
KL mua: là khối lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài mua trong phiên giao dịch
% giao dịch: (KL mua của nhà đầu tư nước ngoài/KL mua của toàn thị trường)*100
KL bán: là khối lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài bán trong phiên giao dịch
% giao dịch: (KL bán của nhà đầu tư nước ngoài /KL bán của toàn thị trường)*100
KLCK còn được phép mua: Tổng số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ - Số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ

Thống kê giao dịch - Bảng chứng khoán có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên thị trường:

Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN
Giá: là mức giá giao dịch thực hiện gần nhất tính tới thời điểm tra cứu
Ký hiệu tăng giảm: là các biểu tượng dùng để biểu thị sự tăng, giảm hoặc đứng giá
Thay đổi: Giá thực hiện gần nhất - Giá thực hiện trước đó
% thay đổi: (Thay đổi/Giá thực hiện trước đó)*100
Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch tính tới thời điểm tra cứu

Thống kê giao dịch - Bảng thống kê TOP:

Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN
Giá trị GD trong phiên: là tổng giá trị giao dịch của chứng khoán trong phiên giao dịch gần nhất
Giá trị GD phiên trước: là tổng giá trị giao dịch của chứng khoán trong phiên giao dịch liền trước.
Ký hiệu: là các biểu tượng dùng để biểu thị sự tăng, giảm hoặc không đổi về giá trị giao dịch
Thay đổi: GTGD trong phiên- GTGD phiên trước

Bảng danh sách tổ chức đăng ký giao dịch:

Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN
Tên công ty: là danh sách công ty đăng ký giao dịch trên TTGDCKHN xếp theo vần ABC
Giá đóng cửa phiên trước: là giá đóng cửa của ngày trước đó
Giá thực hiện: là giá giao dịch thực hiện gần nhất tính tới thời điểm tra cứu
Thay đổi: Giá thực hiện - Giá đóng cửa phiên trước
% thay đổi: (Thay đổi/Giá đóng cửa phiên trước)*100
Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch tính tới thời điểm tra cứu

Danh sách tổ chức đăng ký giao dịch – Bảng số liệu giao dịch:

Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN
Giá thực hiện : giá giao dịch thực hiện gần nhất tính tới thời điểm tra cứu
Khối lượng thực hiện: là khối lượng của giao dịch gần nhất tính tới thời điểm tra cứu
Giá bình quân: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên
Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch gần nhất

Danh sách tổ chức đăng ký giao dịch – Bảng hồ sơ công ty:

Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN
Giá trước đó : là giá giao dịch liền trước của giao dịch gần nhất.
Giá thực hiện: là mức giá giao dịch thực hiện gần nhất
Thay đổi: Giá thực hiện - Giá thực hiện trước đó
Khối lượng thực hiện: là khối lượng của giao dịch gần nhất tính tới thời điểm tra cứu
Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch tính tới thời điểm tra cứu