13/10/2020
Đường thân khai: cho 1 đường thẳng lăn không trượt trên một đường tròn, quỹ đạo của 1 điểm bất kỳ trên đường thẳng đó tạo ra 1 đường thân khai...
Đường thân khai: cho 1 đường thẳng lăn không trượt trên một đường tròn, quỹ đạo của 1 điểm bất kỳ trên đường thẳng đó tạo ra 1 đường thân khai. Bộ truyền bánh răng muốn làm việc tốt cần thỏa mãn các điều kiện: ăn khớp đúng, ăn khớp trùng, ăn khớp khít và ăn khớp đều. Người ta đã chứng minh được bộ truyền bánh răng có răng biên dạng thân khai cho chất lượng ăn khớp tốt.

Nói bánh răng thân khai thì đây là nói ngắn gọn thì quy ước hiểu là bánh răng có biên dạng là  đường thân khai của đường tròn, điều đó có nghĩa là có đường thân khai của đường tròn, đường elip và của nhiều đường khác nữa. Có loại bánh răng tròn nhưng cũng có cả loại bánh răng không tròn, cả vành răng nữa.

Khi chế tạo bánh răng mà không dịch chỉnh hay hệ số dịch chỉnh bằng không thì vòng lăn và vòng chia là trùng nhau, còn khi sử dụng hệ số dịch chỉnh thì vòng lăn và vòng chia sẽ khác nhau. Điều này đã được xác định bằng công thức trong các sách về thiết kế bánh răng.

Muốn cho bánh răng có vòng chia và vòng lăn trùng nhau khi chế tạo bánh răng người ta không sử dụng hệ số dịch chỉnh hay hệ số dịch chỉnh bằng 0, vòng lăn và vòng chia khác nhau là do đã sử dụng hệ số dịch chỉnh để chế tạo bánh răng nhằm đảm bảo khoảng cách trục tính toán.