12/12/2018
Cách để đưa ra cảnh báo nhiều dòng:

 DoMessageBox("Trong kho: " + SốDư + Chars.LF + "Theo : " + DựPhòng + Chars.LF + "Số tồn tự do: " + (SốDư - DựPhòng), 20, "Trạng thái tồn ");