29/09/2018
Trong AutoCAD 2004 có lệnh Multiple cho phép lặp lại nhiều lần liên tục 1 lệnh mà không phải thực hiện lại lệnh đó.
Cú pháp của lệnh Multiple như sau:
Command: multiple
Enter command name to  repeat: nhập tên lệnh cần thực hiện và nhấn Enter
Ví dụ:

Command: multiple
Enter command name to  repeat: circle
Lệnh này cho phép vẽ nhiều đường tròn liên tục mà không phải thực hiện lại lệnh Circle