- Để hiển  thị không gian đĩa trống cho tất cả Oracle Tablespaces trong một Database dùng lệnh:

SQL> select * from dba_free_space

-Để hiển thị không gian đĩa trống cho một Tablespace cụ thể (ví dụ books) dùng lệnh:

SQL> select * from dba_free_space where TABLESPACE_NAME = 'books';

- Hiển thị không gian đĩa đã sử dụng cho một Tablespace cụ thể dùng lệnh:

SQL> select * from DBA_SEGMENTS where TABLESPACE_NAME = 'mytablespace';

- Hiển thị các extents cho segments:

SQL> select tablespace_name, count(*), max(blocks), sum(blocks) from dba_free_space group by tablespace_name;

TABLESPACE_NAME     COUNT(*)     MAX(BLOCKS)     SUM(BLOCKS)

--------------------------------     ----------         -----------                     -----------

CRPCTLI                                 1                     5779                         5779

CRPCTLT                                1                   12749                      12749

CRPDTAI                                150               76340                     107798