Khắc phục lỗi cài IIS đòi user - pass trong FireFox và IE.
Tại FireFox
1 - Gõ about:config tại trình duyệt
2. tìm "network.automatic-ntlm-auth.trusted-uri..."
3. double click vào string này và nhập localhost vào
4. Enter
Tại IE
1 - Chọn Internet Options
2 - Chọn tab Sercurity
3 - Click Trusted Sites
4 - Click button Sites bên dưới
5 - Nhập http://localhost vào và bấm add ( note : nếu có cái ô require server.... thì bỏ đi ) >>>> Close
6 - Bấm tiếp Custom level và tìm chọn Automatic logon with current user name and password thay vì Automatic logon in Intranet zone