a) A: Hello. I’m Mai.

B: Hi/Mai. I'm Nam.

b) A: Hello. I'm Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.
a) A: Xin chào. Mình là Mai.
B: Xin chào Mai. Mình là Nam.
b) A: Xin chào các em. Cô tên là Hiền.
B: Xin chào cô Hiền. Chúng em rất vui được gặp cô ạ.