29/02/2020
Where are you going this summer?: bạn sẽ đi đâu vào mùa hè này?
What are you going to do?: bạn dự định sẽ làm gì?