How much is the …?: Cái+(danh từ số ít)+ bao nhiêu?
How much are the …?: Cái+( danh từ số nhiều)+ bao nhiêu?