Bài viết giới thiệu một số thông tin về môi trường lắp ráp trong SolidWorks 2010.

1-Cách tạo mối ghép hàn như thế nào và thực hiện ở môi trường nào: Part hay assembly? Trong môi trường Part của SW có công cụ Weldment để tạo các mối ghép hàn. Trên Menu chính vào Insert - Weldment...

2-Trong môi trường lắp ráp, làm thế nào để copy 1 chi tiết từ vị trí này sang vị trí khác mà không dùng lệnh pattern? Lệnh pattern để tạo dãy các chi tiết trong môi trường Assembly theo 1 trật tự xác định. Các chi tiết sau khi thực hiện lệnh pattern đã có các rằng buộc với tổ hợp như là chi tiết gốc. Để Move hoặc Copy chi tiết trong môi trường Assembly có thể dùng lệnh Move Components hoặc thực hiện thao tác sau: nhấn chuột vào chi tiết, giữ, kéo và thả chi tiết sẽ tạo ra một chi tiết như thực hiện lênh copy. Sau đó vẫn phải gắn các ràng buộc cho chi tiết này.

3-làm thế nào để hiệu chỉnh cùng 1 chi tiết ở môi trường Part, rồi cập nhật những hiệu chỉnh đó trong khi chi tiết đó đang trong môi trường assembly? Trong môi trường Part, sau khi hiệu chỉnh chi tiết để những thay đổi đó Update lên chi tiết trong các môi trường Assembly hoặc Drawing ta làm như sau: từ Menu chính chọn Edit - Rebuild.

4-làm thế nào để di chuyển 1 chi tiết (chọn điểm bất kì trên chi tiết đó) về gốc tọa độ trong môi trường assembly? Trong môi trường assembly vị trí của chi tiết phụ thuộc vào các ràng buộc của nó với tổ hợp lắp nên không thể tự do di chuyển được. Để di chuyển 1 điểm bất kỳ trên chi tiết về gốc tọa độ có 2 cách: - trong môi trường Part khi tạo sketch cho chi tiết gắn vị trí tương quan của Sketch với gốc tọa độ sao cho điểm cần trùng với gốc tọa độ. - Nếu đã xây dựng mô hình chi tiết tự do trong không gian thực hiện như sau: từ menu chính chọn Insert - Referende Geometry - Coordinate Chọn điểm trên chi tiết làm gốc tọa độ. Khi đó các trục X, Y, Z có thể xoay theo các hướng bất kỳ tướng ứng với cạnh cạnh, điểm mà ta gắn cho các trục tương ứng.