29/09/2018
Chắc chắn không ít lần bạn đi photocopy tài liệu. Trường hợp như mình đã gặp không nhiều nhưng chúng ta cũng nên chú ý cẩn thận.

Đó là việc photocopy 2 mặt một tài liệu (quyết định) khá quan trọng. Bình thường copy từng mặt một thì không có gì để nói, nhưng có một số máy cho phép copy 2 mặt bằng cách cuộn tài liệu gốc qua máy rồi copy ra 2 mặt luôn, đây là điều nên chú ý vì máy có thể trục trặc làm nát, nhàu mất bản gốc. Như trường hợp mình bị may mà chưa rách mất bản gốc, bị nhàu chút vuốt lại cũng vẫn được nên chia sẻ ngay để mọi người chú ý cẩn thận. Nếu máy photo không cho phép chụp luôn 2 mặt để copy mà cuộn qua máy thì hãy coi chừng rách mất bản gốc như chơi. Trong trường hợp đó nên yêu cầu chủ quán làm thủ công từng mặt một, muốn làm nhiều có thể làm thủ công một bản copy rồi lấy bản đó copy nhân bản tiếp. Như vậy tài liệu gốc sẽ được đảm bảo./