Zalo
Trong MS SQL Server có thể tạo Link serser để truy vấn dữ liệu từ một Server khác. Sau khi tạo Linked Serser có thể thực hiện truy vấn, đổ dữ liệu từ CSDL trong Linked Server sang cơ sở dữ liệu hiện tại.

Sau khi tạo Linked Server có thể thực hiện truy vấn như ví dụ dưới đây:

Trước tiên chúng ta tạo một Linked Server có tên là HELLO:

- Bấm chuột phải, chọn [New Linked Server]

 

- Điền các giá trị cần thiết: Tên Linked Server muốn tạo, ở đây chúng ta lấy tên là HELLO, tiêp đến chọn Provider, Product name tùy ý, Data Source (địa chỉ server của Database mà chúng ta muốn link đến), phần Catalog điền thông tin Database ở remote server.

- Tiếp đến tại phần Security, điền thông tin login/password đến database cần link.

 

Sau khi đã tạo Linked Server, chúng ta có thể truy vấn dữ liệu từ Database trên Linked Server. Lưu ý cần trỏ thông tin đến tên Linked Server, tên database như ví dụ sau:

SELECT [Id]

      ,[NewsStatusId]
      ,[NewsStatusName]
      ,[isActive]
      ,[Culture]
  FROM [HELLO].[databasename].[dbo].[NewsStatus]
GO

(Sưu tầm)

 

Tham khảo