ООО- Общество с ограниченной ответственностью. Nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty được thành lập trên cơ sở góp vốn của 1 hay nhiều người và hoạt động độc lập trên cơ sở pháp lý của nhà nước.
ООО- Общество с ограниченной ответственностью.
Nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty được thành lập trên cơ sở góp vốn của 1 hay nhiều người và hoạt động độc lập trên cơ sở pháp lý của nhà nước.

OAO-открытое акционерное общество
Tạm dịch là Công ty cổ phần mở rộng. Các cổ đông có thể mua/báncổ phần của công ty thông qua các qui định giao dịch dựa trên cơ sở pháp lý.