30/09/2018
Bạn phải cài IIS trên máy tính của bạn trước Bấm Start --> chọn ControlPanel --> chọn Add or Remove Programs
  • Bạn phải cài IIS trên máy tính của bạn trước
  • Bấm Start --> chọn ControlPanel --> chọn Add or Remove Programs
  • Chọn Add/Remove Windows Components
  • Trong danh sách Components --> bấm chọn Application Server --> bấm Internet Information Services (IIS) --> bấm Details
  • Bạn đánh dấu tích để lựa chọn phần : Common Files File Transfer Protocol (FTP) Service Internet Information Services Manager
  • Bấm OK --> bấm Next - Bạn phải sử dụng đĩa cài đặt Windows Server 2003