10/01/2021
a. Xin cha đưa mình lên kinh đô gặp Đức Vua.
b. So sánh việc bố đẻ em bé với lệnh bắt dân nộp gà trống đẻ trứng.
c. Kêu khóc om sòm để được vào gặp vua.
d. So sánh việc rèn dao từ một chiếc kim với lệnh bắt làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ.
Hai việc làm của cậu bé thể hiện sự vô lí trong lệnh của nhà vua là:
b. So sánh việc bố đẻ em bé với lệnh bắt dân nộp gà trống đẻ trứng.
d. So sánh việc rèn dao từ một chiếc kim với lệnh bắt làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ.