jQuery là một công cụ vô cùng mạnh mẽ. Nó cung cấp các phương thức đa dạng để truy cập DOM (DOM Traversal Method), giúp chúng ta chọn các phần tử trong một tài liệu một cách ngẫu nhiên hoặc theo phương thức liên tục.
Hầu hết DOM Traversal Method không sửa đổi đối tượng jQuery và chúng được sử dụng để lọc các phần tử của chúng từ một tài liệu trên cơ sở các điều kiện đã cho.
Xem thêm