30/09/2018
SolidWorks 2005 cung cấp công cụ cho phép người dùng tự động tạo số chỉ vị trí của chi tiết và bảng kê chi tiết trong môi trường Drawings. Trình tự thực hiện như ví dụ dưới đây: Trong môi trường Drawings ta có cụm lắp gồm 4 chi tiết như hình sau:..
SolidWorks 2005 cung cấp công cụ cho phép người dùng tự động tạo số chỉ vị trí của chi tiết và bảng kê chi tiết trong môi trường Drawings. Trình tự thực hiện như ví dụ dưới đây:
Trong môi trường Drawings ta có cụm lắp gồm 4 chi tiết như hình sau:
 
Từ Menu chính chọn Insert, Annotations, Balloon…

Bảng Balloon xuất hiện như hình sau:

Trong ô Style kích vào mũi tên chỉ xuống chọn Underline, trong ô Size kích chọn 1 characters.

Kích chuột chọn từng chi tiết trong cụm và thao tác kéo, thả để tạo ra số chỉ vị trí các chi tiết trong cụm.

Kích chọn OK.
 
Kết quả như hình sau:

Để tạo bảng kê chi tiết, từ Menu chính chọn Insert, Tables, Bill of Materials…

Bảng Bill of Materials xuất hiện, kích chuột vào cụm chi tiết. Lúc này có thể thay đổi các thuộc tính trong bảng Bill of Materials.
 
Kích chọn OK.
 
Rê chuột và chọn vị trí đặt bảng kê.
 
Kết quả được như hình sau:

Trong bảng kê vừa tạo có thể kích vào các ô để thay đổi tên các mục và tên chi tiết theo ý muốn.